تماس با ما

واحد ها
دفتر شهردار
شورای شهر
حراست
روابط عمومی
امور مالی
شهرسازی
امور فنی و عمرانی
امور اداری
واحد فناوری اطلاعات
دبیرخانه
خدمات شهری
پست الكترونيك
president@example.ir
Informatic@example.ir
newsroom@example.ir
state@example.ir
education@example.ir
Photos@example.ir
political@example.ir
Commercial@example.ir
science@example.ir
art@example.ir
sports@example.ir
نشاني : قنوات ، خيابان امام خمینی (ره)

025-33224444